Σέλινο

Εναλλακτικές ονομασίες: Selino, Sélino, Σέλινο

Σέλινο, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Selino or Sélino is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature