Δωμάτια

Κατοικημένη περιοχή Δωμάτια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δωμάτια

Δωμάτια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.865810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.142760000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δωμάτια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhomatia, Dhomátia, Domatia, Domátia, Samakovon, Samákovon, Δωμάτια

Δωμάτια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 457 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Domatia or Domátia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work