Πέλεκας

Εναλλακτικές ονομασίες: Pelekas, Pélekas, Πέλεκας

Πέλεκας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 405 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pelekas or Pélekas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work