Πλακωτό

Εναλλακτικές ονομασίες: Plakoto, Πλακωτό

Πλακωτό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 50 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plakoto or Plakotó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work