Πτυχία

Εναλλακτικές ονομασίες: Nisida Vido, Nisis Vidho, Nisis Vidhon, Nisis Vido, Nisos Vidho, Nisos Vidhos, Nisída Vído, Nisís Vídho, Nisís Vídhon, Nisís Vído, Nísos Vídho, Nísos Vídhos, Ptikhia, Ptikhía, Ptychia, Ptychía, Vido Island, Νησίδα Βίδο, Πτυχία

Πτυχία, Τμήμα ξηράς που βρίσκεται στα νερά θάλασσας, λίμνης ή και ποταμού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nisida Vido or Nisída Vído is Island, a tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water