Μέσα Πηγάδια

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesa Pigadia, Mesa Pighadhia, Mésa Pigádia, Μέσα Πηγάδια

Μέσα Πηγάδια, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesa Pigadia or Mésa Pigádia is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves