Πλάκα

Εναλλακτικές ονομασίες: Lakka, Lákka, Plaka, Λάκκα, Πλάκα

Πλάκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 30 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plaka or Pláka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work