Λευκωνιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Lefkonia, Λευκωνιά

Λευκωνιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 128 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lefkonia or Lefkoniá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work