Δρούβα

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrouva, Dhroúva, Drouva, Droúva, Δρούβα

Δρούβα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drouva or Droúva is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work