Φλόκας

Εναλλακτικές ονομασίες: Floka, Flokas, Flóka, Flókas, Φλόκας

Φλόκας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Flokas or Flókas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work