Εγρήγορος

Εναλλακτικές ονομασίες: Eghrighoros, Egrigoros, Εγρήγορος

Εγρήγορος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 27 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Egrigoros or Egrigóros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work