Ράχη

Εναλλακτικές ονομασίες: Rachi, Ráchi, Ράχη

Ράχη, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rachi or Ráchi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest