Ίσιο

Εναλλακτικές ονομασίες: Isio, Ísio, Ίσιο

Ίσιο, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Isio or Ísio is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest