Ρατζακλί

Εναλλακτικές ονομασίες: Ratzakli, Ratzaklion, Ratzaklí, Ratzaklíon, Ρατζακλί

Ρατζακλί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ratzakli or Ratzaklí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work