Σαουλάτικα

Εναλλακτικές ονομασίες: Saoulatika, Σαουλάτικα

Σαουλάτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 38 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Saoulatika or Saoulátika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work