Άφρα

Εναλλακτικές ονομασίες: Afra, Aphra, Áfra, Άφρα

Άφρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 839 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Afra or Áfra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work