Λίμνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Limni, Límni, Λίμνι

Λίμνι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Limni or Límni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work