Κυπάρισσος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiparissos, Kipárissos, Kyparissos, Kypárissos, Κυπάρισσος

Κυπάρισσος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyparissos or Kypárissos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work