Πενταριανά

Εναλλακτικές ονομασίες: Pendariana, Pendarianá, Pentariana, Pentarianá, Πενταριανά

Πενταριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pentariana or Pentarianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work