Μαλί

Εναλλακτικές ονομασίες: Mali, Malí, Μαλί

Μαλί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mali or Malí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work