Πέταλα

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaki Skala, Kakí Skála, Petala, Pétala, Κακή Σκάλα, Πέταλα

Πέταλα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaki Skala or Kakí Skála is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more