Μέζαπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesapos, Mezakos, Mezapos, Mésapos, Mézakos, Mézapos, Μέζαπος

Μέζαπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 31 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mezapos or Mézapos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work