Λάκκος

Εναλλακτικές ονομασίες: Lakkos, Λάκκος

Λάκκος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 40 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lakkos or Lákkos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work