Βένιον

Εναλλακτικές ονομασίες: Veni, Venion, Véni, Vénion, Βένι, Βένιον

Βένιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Veni or Véni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work