Νοχιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Nochia, Nochiá, Nokhiia, Nokhiía, Νοχιά

Νοχιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nochia or Nochiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work