Ζυφιάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Zifia, Zifias, Zifiá, Zifiás, Zyfias, Zyfiás, Ζυφιάς

Ζυφιάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 166 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zyfias or Zyfiás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work