Κομπιανά

Εναλλακτικές ονομασίες: Kompiana, Kompianá, Κομπιανά

Κομπιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kompiana or Kompianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work