Ξενιανά

Εναλλακτικές ονομασίες: Xeniana, Xenianá, Xiniana, Xinianá, Ξενιανά

Ξενιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xeniana or Xenianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work