Μαχιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Machia, Machiá, Makhia, Makhiá, Μαχιά

Μαχιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Machia or Machiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work