Περιανά

Εναλλακτικές ονομασίες: Periana, Perianá, Περιανά

Περιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Periana or Perianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work