Μαλάθυρος

Εναλλακτικές ονομασίες: Malathiros, Malathyros, Maláthiros, Maláthyros, Μαλάθυρος

Μαλάθυρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 89 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Malathyros or Maláthyros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work