Αμυγδάλοι

Εναλλακτικές ονομασίες: Amygdaloi, Amygdáloi, Αμυγδάλοι

Αμυγδάλοι, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Amygdaloi or Amygdáloi is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more