Αντιπερνοί

Εναλλακτικές ονομασίες: Andiperni, Andipernoi, Andipernoí, Antipernoi, Antipernoí, Αντιπερνοί

Αντιπερνοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 202 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Antipernoi or Antipernoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work