Αστρακερή

Εναλλακτικές ονομασίες: Astrakari, Astrakeri, Astrakerí, Astrakári, Αστρακάρι, Αστρακερή

Αστρακερή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 126 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Astrakari or Astrakári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work