Πράσα

Εναλλακτικές ονομασίες: Prasa, Prása, Πράσα

Πράσα, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prasa or Prása is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m