Κακόπετρος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kakopetros, Kakópetros, Κακόπετρος

Κακόπετρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 50 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kakopetros or Kakópetros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work