Ζυμπραγός

Εναλλακτικές ονομασίες: Simbragou, Simbragoú, Zimbragos, Zimbragou, Zimbragoú, Zimbragós, Zimvragou, Zimvragoú, Zympragos, Zympragós, Ζυμπραγός

Ζυμπραγός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zympragos or Zympragós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work