Καραούλι

Εναλλακτικές ονομασίες: Karaouli, Karaoúli, Καραούλι

Καραούλι, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karaouli or Karaoúli is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m