Τραχώνια

Εναλλακτικές ονομασίες: Trachonia, Trachónia, Τραχώνια

Τραχώνια, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trachonia or Trachónia is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m