Περούλι

Εναλλακτικές ονομασίες: Pelouni, Peloúni, Perouli, Peroulion, Peroúli, Peroúlion, Περούλι

Περούλι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 39 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peroulion or Peroúlion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work