Πίθος

Εναλλακτικές ονομασίες: Pithos, Πίθος

Πίθος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 26 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pithos or Píthos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work