Μαγάρικα

Εναλλακτικές ονομασίες: Magarika, Μαγάρικα

Μαγάρικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 26 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Magarika or Magárika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work