Φλάτσια

Εναλλακτικές ονομασίες: Flatsia, Φλάτσια

Φλάτσια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 70 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Flatsia or Flátsia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work