Γιμάρι

Εναλλακτικές ονομασίες: Gimari, Yimari, Yimarion, Yimári, Yimárion, Γιμάρι

Γιμάρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 23 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Yimari or Yimári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work