Ράχη

Εναλλακτικές ονομασίες: Rachi, Ράχη

Ράχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 34 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rachi or Ráchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work