Άμμος

Εναλλακτικές ονομασίες: Ammos, Ámmos, Άμμος

Άμμος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ammos or Ámmos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work