Κουσίνια

Εναλλακτικές ονομασίες: Kasinia, Kasínia, Kousinia, Kousínia, Κασίνια, Κουσίνια

Κουσίνια, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kousinia or Kousínia is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle