Καρδιανή

Εναλλακτικές ονομασίες: Kardiani, Kardianí, Καρδιανή

Καρδιανή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kardiani or Kardianí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work