Υστέρνια

Εναλλακτικές ονομασίες: Hysteriana, Isternia, Istérnia, Ysternia, Ystérnia, Ιστέρνια, Υστέρνια

Υστέρνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ysternia or Ystérnia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work