Ματσουκάτα

Εναλλακτικές ονομασίες: Matsoukata, Matsoukáta, Ματσουκάτα

Ματσουκάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Matsoukata or Matsoukáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work